កើនច្រើនវិញហើយ! ថ្ងៃនេះរកឃើញអ្នកឆ្លងច្រើនជាងអ្នកជា ខណៈអ្នកស្លា ប់មានរហូតដល់…

តាមការបញ្ជាក់ពីហ្វេសបុកផេច ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានឲ្យដឹង: រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 735 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 514 នាក់ និងស្លា ប់ 10 នាក់ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 708 នាក់ អ្នកដំណើរពីបរទេស 27 នាក់ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – អ្នកឆ្លងសរុប= 43,446 នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ= 38,003 នាក់ អ្នកស្លា ប់= 441 នាក់៕

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *